افتخاری دیگر درکارنامه زرین گروه صنعتی سپهرنیرو - گروه صنعتی سپهر نیرو

افتخاری دیگر درکارنامه زرین گروه صنعتی سپهرنیرو


افتخاری دیگر درکارنامه زرین گروه صنعتی سپهرنیرو

افتخاری دیگر درکارنامه زرین گروه صنعتی سپهرنیرو

کسب رتبه نخست نمایشگاه ساخت داخل نیروگاهی درسال1394