بازدید اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو - گروه صنعتی سپهر نیرو

بازدید اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو


بازدید اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو

بازدید اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو

نشست تخصصی رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور و همچنین بازدید از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهرنیرو در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

http://www.irna.ir/fa/Photo/2915282/